Ta strona korzysta z plików cookies, aby poprawić Twoje wrażenia podczas przeglądania witryny. Pliki cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce w celu działania podstawowych funkcji strony internetowej. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również zrezygnować z tych plików cookies. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookies może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Regulaminy - sklepy stacjonarne

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. Przez kartę podarunkową rozumie się kartę podarunkową nabytą w sklepie stacjonarnym FITANU.COM.
 3. Karta podarunkowa służy do zapłaty tylko w sklepie stacjonarnym Fitanu.com i nie może zostać zrealizowana w sklepie internetowym.
 4. Karta podarunkowa Fitanu.com jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej nabycia za wskazaną przez nabywcę kwotę, nie mniejszą niż 25,00 złotych.
 5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona wydawcy.
 6. Datę ważności karty i saldo można sprawdzić w sklepach stacjonarnych Fitanu.com.
 7. Karta podarunkowa nie może zostać nabyta przy użyciu innej karty podarunkowej
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież bądź zgubienie karty podarunkowej.
 9. Nabywcy ani użytkownikowi karty podarunkowej nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej po jej wydaniu nabywcy.
 10. Kartę podarunkową można nabyć w sklepach stacjonarnych Fitanu.com.
 11. Karta może być wielokrotnie wykorzystana aż do wyczerpania salda.
 12. Kiedy wartość zakupów jest większa od salda na karcie podarunkowej, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w poniższych przypadkach:
  1. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności karty podarunkowej;
  2. uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na karcie podarunkowej danych;
  3. wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z karty podarunkowej w danym sklepie Fitanu.com;
 14. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym środkiem płatniczym, a także instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 15. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika lub nabywcę. Nie dotyczy to rozpatrywania roszczeń związanych z rękojmią za wady towarów, które będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 16. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika lub nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 18. Regulamin kart podarunkowych dostępny jest we wszystkich sklepach Fitanu.com oraz na Stronie Internetowej www.fitanu.com.
 19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 20. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania karty podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na Stronie Internetowej www.fitanu.com.

REGULAMIN PROMOCJI -50% NA DRUGI PRODUKT

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą kurtkę, softshell, drugi tańszy produkt z kategorii Junior, drugą tańszą koszulkę, lub drugą tańszą parę obuwia.” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych Fitanu („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 21.03.2022 roku do 31.12.2022 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch kurtek  (w tym softshelle) lub dwóch dowolnych produktów z kategorii Junior wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu lub dwóch koszulek lub dwóch par obuwia, w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego (lub w tej samej cenie) z zakupionych produktów.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Towary kupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie w komplecie. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Towary kupione w ramach Promocji podlegają wymianie w obrębie modelo-koloru na inny rozmiar. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na kartę podarunkową zakupionych  w sklepach FITANU.COM.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów wymienionych w pkt. 4, na każdy drugi tańszy lub w tej samej cenie produkt.
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 14. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 15. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy:
  1. w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 17. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia

Załącznik nr 1

F001

Fitanu.com

Katowice

40-101

ul. Chorzowska 107

Silesia City Center

F002

Fitanu.com

Poznań

61-888

ul. Półwiejska 42

Stary Browar

F003

Fitanu.com

Gdynia

81-525

Al. Zwycięstwa 256

Klif Gdynia

F004

Fitanu.com

Lublin

20-108

al. Unii Lubelskiej 2

VIVO! Lublin

Załącznik nr 2

REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPACH SIECI FITANU.COM

 1. Klient, który dokonał zakupu towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych FITANU.COM (Sprzedawca), może dokonać jego zwrotu w terminie 30 dni od dnia zakupu.
 2. Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, kompletny, nieużywany, w nienaruszonym opakowaniu.
 3. Podstawą dokonania zwrotu jest oryginalny paragon, kopie dokumentu nie będą honorowane.
 4. W przypadku faktur możliwa jest tylko wymiana w terminie 30 dni od dnia zakupu. Nie obowiązuje zwrot na kartę podarunkową.
 5. Zwrot towaru dokonywany jest w ten sposób, że Klient w zamian za zwracany towar otrzyma znak legitymizacyjny na okaziciela w postaci karty podarunkowej o równowartości ceny zwracanego towaru.
 6. Regulamin Kart Podarunkowych dostępny jest w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.fitanu.com.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karty podarunkowej, jej zniszczenie, kradzież lub jakąkolwiek inną formę jego utraty.
 8. Zwrotowi nie podlegają towary typu:
  • Wyroby spożywcze;
  • Impregnaty;
  • Narty;
  • Rowery;
  • Maseczki ochronne;
 9. Regulamin obowiązuje od 25.11.2020 r.