Regulaminy - sklepy stacjonarne

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. Przez kartę podarunkową rozumie się kartę podarunkową nabytą w sklepie stacjonarnym FITANU.COM.
 3. Karta podarunkowa służy do zapłaty tylko w sklepie stacjonarnym Fitanu.com i nie może zostać zrealizowana w sklepie internetowym.
 4. Karta podarunkowa Fitanu.com jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej nabycia za wskazaną przez nabywcę kwotę, nie mniejszą niż 25,00 złotych.
 5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona wydawcy.
 6. Datę ważności karty i saldo można sprawdzić w sklepach stacjonarnych Fitanu.com.
 7. Karta podarunkowa nie może zostać nabyta przy użyciu innej karty podarunkowej
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież bądź zgubienie karty podarunkowej.
 9. Nabywcy ani użytkownikowi karty podarunkowej nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej po jej wydaniu nabywcy.
 10. Kartę podarunkową można nabyć w sklepach stacjonarnych Fitanu.com.
 11. Karta może być wielokrotnie wykorzystana aż do wyczerpania salda.
 12. Kiedy wartość zakupów jest większa od salda na karcie podarunkowej, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w poniższych przypadkach:
  1. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności karty podarunkowej;
  2. uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na karcie podarunkowej danych;
  3. wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z karty podarunkowej w danym sklepie Fitanu.com;
 14. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym środkiem płatniczym, a także instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 15. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika lub nabywcę. Nie dotyczy to rozpatrywania roszczeń związanych z rękojmią za wady towarów, które będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 16. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika lub nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 18. Regulamin kart podarunkowych dostępny jest we wszystkich sklepach Fitanu.com oraz na Stronie Internetowej www.fitanu.com.
 19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 20. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania karty podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na Stronie Internetowej www.fitanu.com.

REGULAMIN PROMOCJI „-20% na kurtki, softshelle, polary, obuwie, koszulki i junior”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-20% na kurtki, softshelle, polary, obuwie, koszulki i junior” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych FITANU.COM („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 28.06.2023 roku do 31.10.2023 roku.
 4. Rabat w wysokości 20% na kurtki, softshell’e, polary, obuwie, koszulki i junior odliczany od ceny zakupionego produktu objętego promocją uzyska Klient, który w ramach jednej transakcji w Sklepie nabędzie dowolne towary za minimum 50,00 zł.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Z promocji wyłączone są produkty, które objęte są promocją klub Fitanu.com.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na kartę podarunkową w sklepach sieci Fitanu.com.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 12. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 13. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony w Sklepie  organizatora.
 15. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPACH SIECI FITANU.COM   

 1. Klient, który dokonał zakupu towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych FITANU.COM (Sprzedawca), może dokonać jego zwrotu w terminie 30 dni od dnia zakupu.
 2. Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, kompletny, nieużywany, w nienaruszonym opakowaniu.
 3. Podstawą dokonania zwrotu jest oryginalny paragon, kopie dokumentu nie będą honorowane.
 4. W przypadku faktur możliwa jest tylko wymiana w terminie 30 dni od dnia zakupu. Nie obowiązuje zwrot na kartę podarunkową.
 5. Zwrot towaru dokonywany jest w ten sposób, że Klient w zamian za zwracany towar otrzyma znak legitymizacyjny na okaziciela w postaci karty podarunkowej o równowartości ceny zwracanego towaru.
 6. Regulamin Kart Podarunkowych dostępny jest w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.fitanu.com.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karty podarunkowej, jej zniszczenie, kradzież lub jakąkolwiek inną formę jego utraty.
 8. Zwrotowi nie podlegają towary typu:
  1. Wyroby spożywcze;
  2. Impregnaty;
  3. Narty;
  4. Rowery;
  5. Maseczki ochronne;
 9. Regulamin obowiązuje od 25.11.2020 r.

REGULAMIN PROMOCJI ,,Dodatkowe -10% na Rowery‘’

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki promocji „Dodatkowe -10% na Rowery’’ („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych działających pod marką FITANU.COM („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300),  ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682 („Organizator”).
 3. Promocja obowiązuje od 16.08.2023 roku do 30.09.2023 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dowolnego roweru z oferty Sklepu, którego cena jest wyższa niż 1.000,00 zł (tysiąc złotych) uzyska rabat w wysokości 10% odliczany od ceny tego produktu.
 5. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 6. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 7. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na kartę podarunkową w sklepach sieci Fitanu.com. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 10. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 11. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 12. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okresu Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy
  1. na stronie www.fitanu.com,
  2. w sklepach, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu.
 1. Zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.