REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KLUB FITANU.COM  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „KLUB FITANU.COM” jest Martes Sport Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, BDO: 000033923, o kapitale zakładowym w wysokości 33 500 000,00 zł, adres e-mail: [email protected], nr tel.: 502029462, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fitanu”.
 2. Poniższe określenia użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
  • Organizator” lub „COM – Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, BDO: 000033923, o kapitale zakładowym  w wysokości 33 500 000,00 zł;
  • Program Lojalnościowy – Program Lojalnościowy KLUB Fitanu.com organizowany przez Fitanu.COM, adresowany do Klientów sklepu internetowego FITANU.COM, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie Regulaminu;
  • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem fitanu.com;
  • Punkty – jednostki przyznawane Uczestnikowi za zakupy towarów w Sklepie Internetowym, a także inne aktywności Uczestnika, na warunkach, które będę ogłaszane przez Organizatora w ramach Programu Lojalnościowego;
  • Uczestnik osoba, która wyraziła zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym KLUB Fitanu.com, posiadająca konto w Sklepie internetowym;
  • Korzyści – świadczenia przyznawane Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie na warunkach określonych w Regulaminie;
  • Konto - indywidualny profil użytkownika zarejestrowanego w Sklepie Internetowym;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego KLUB Fitanu.com.
 3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna będąca konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Program nie jest dostępny dla innych podmiotów niż wymienione powyżej.
 4. Program ma zastosowanie w przypadku dokonania zakupów towarów i usług na stronie sklepu internetowego pod adresem fitanu.com.
 5. Regulamin Programu, jest dostępny na stronie internetowej fitanu.com.
 6. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne i bezpłatne.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym wymaga:
  • posiadania zarejestrowanego Konta w Sklepie Internetowym;
  • wyrażenia zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody w zakładce KLUB Fitanu.com;,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora, danych osobowych podanych w formularzu celem dostosowania oferty handlowej lub reklamy w sposób zautomatyzowany (poprzez profilowanie),
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub SMS – obejmującej zwłaszcza informacje o aktualnych promocjach, organizowanych konkursach, a także innych ofertach.
 2. Uczestnik może bez podawania przyczyny, w każdym momencie wyrazić wolę rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym poprzez kliknięcie w zakładce KLUB Fitanu.com tekstu „Wypisz się”.
 3. Rejestracja Konta oraz przystąpienie do Programu Lojalnościowego wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia w formularzu rejestracyjnym, że Uczestnik zapoznał się  i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 4. Konto jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji Konta.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania Programu Lojalnościowego spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.
 7. Uczestnik gwarantuje prawdziwość wszystkich informacji podanych w formularzu rejestracyjnym i jest jedyną osobą ponoszącą odpowiedzialność za błędne, niedokładne lub nieaktualne informacje.
 8. Klient zobowiązuje się utworzyć jedno Konto na swoje nazwisko i imię.
 9. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia praw związanych z jego udziałem w Programie Lojalnościowym na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności nie jest uprawniony do transferu Punktów, również między swoimi Kontami.
 10. W przypadku, gdy dana osoba dokona założenia kolejnego Konta (przy założeniu, że wcześniejsze Konto, pozostaje aktywne), np. przy użyciu innego adresu poczty elektronicznej (e-mail), będzie traktowana jako odrębny Uczestnik.
 11. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Lojalnościowego, anulowania wszelkich Korzyści należnych Uczestnikowi, jak również do dezaktywacji Konta Uczestnika.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane z Programem Lojalnościowym, powstałe na skutek siły wyższej i które uniemożliwiłyby realizację Programu Lojalnościowego (np. zaburzenia pogodowe, problemy z połączeniem się do sieci, epidemie, przerwy w dostawie mediów itp.).

3. RABAT POWITALNY

 1. Pierwsze wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym automatycznie generuje każdemu Uczestnikowi 10% (słownie: dziesięć procent) rabat powitalny (dalej jako „Kod Rabatowy”), z którego Uczestnik może skorzystać pod warunkiem dokonania zakupu towarów w ramach jednego zamówienia (na jednym paragonie lub fakturze) za minimum 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) zł brutto (przed zastosowaniem rabatu).
 2. Udzielony rabat z tytułu Kodu Rabatowego nie łączy się z innymi promocjami/rabatami jakie mogą być udzielane przez Organizatora.
 3. Z działania Kodu Rabatowego wyłączone są produkty będące w ofercie Klubu Fitanu oraz produkty oznaczone hasłem „końcówka kolekcji” oraz koszty dostawy.
 4. Po pierwszym dołączeniu do Programu Lojalnościowego, Uczestnik otrzyma, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, Kod Rabatowy do jednokrotnego wykorzystania
 5. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego, Uczestnik musi być zalogowany na swoim Koncie,  z którego przystąpił do Programu Lojalnościowego.  

4. URODZINOWY KOD RABATOWY

 1. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym oraz podanie przez Uczestnika przy rejestracji Konta (lub w zakładce „Ustawienia konta”) daty urodzenia, automatycznie generuje takiemu Uczestnikowi 15% (słownie: piętnaście procent) rabat w dniu urodzin Uczestnika (dalej jako „Urodzinowy Kod Rabatowy), z którego Uczestnik może skorzystać pod warunkiem dokonania zakupów towarów w ramach jednego zamówienia (na jednym paragonie lub fakturze) za minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto (przed zastosowaniem rabatu).
 2. Udzielony rabat z tytułu Urodzinowego Kodu Rabatowego nie łączy się z innymi promocjami/rabatami jakie mogą być udzielane przez Organizatora.
 3. Po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym oraz podaniu przez Uczestnika daty urodzenia, Uczestnik otrzyma, w dniu urodzin, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, Kod Rabatowy do jednokrotnego wykorzystania.
 4. Urodzinowy Kod Rabatowy jest ważny 3 dni od dnia otrzymania Urodzinowego Kodu rabatowego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Z działania Kodu Rabatowego wyłączone są produkty będące w ofercie Klubu Fitanu, oznaczone jako końcówki kolekcji  oraz koszty dostawy.
 6. Aby skorzystać z Urodzinowego Kodu Rabatowego, Uczestnik musi być zalogowany na swoim Koncie,  z którego przystąpił do Programu Lojalnościowego.

5. DARMOWA DOSTAWA

 1. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym daje Uczestnikowi uprawnienie do skorzystania z darmowej dostawy towarów(dalej jako „Darmowa Dostawa), z której Uczestnik może skorzystać pod warunkiem dokonania zakupów towarów w ramach jednego zamówienia (na jednym paragonie lub fakturze) za minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto (wartość finalna/końcowa zamówienia) i płatności przedpłaconej.
 2. Darmowa Dostawa łączy się z innymi promocjami/rabatami jakie mogą być udzielane przez Organizatora.
 3. Darmowa Dostawa nalicza się automatycznie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Aby skorzystać z Darmowej Dostawy, Uczestnik musi być zalogowany na swoim Koncie, z którego przystąpił do Programu Lojalnościowego.
 5. Z działania Darmowej Dostawy wyłączone są produkty z kategorii Rowery oraz Sprzęt Fitness.
 6. Z działania Darmowej Dostawy wyłączona jest dostawa towaru z płatnością za pobraniem.

6. ZASADY PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA Z PUNKTÓW

 1. Uczestnicy zbierają Punkty poprzez zakupy w Sklepie Internetowym według zasady – każde 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) PLN wydane na Produkty w Sklepie Internetowym generuje 1 (słownie: jeden) Punkt dla Uczestnika.
 2. Aby otrzymać Punkty, Uczestnik musi być zalogowany na swoim Koncie, z którego przystąpił do Programu Lojalnościowego. Punkty generowane są automatycznie po zakupie i są widoczne w zakładce KLUB Fitanu.com na Stronie Internetowej. Uczestnicy niezalogowani na Koncie, z którego przystąpili do Programu Lojalnościowego, w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym nie otrzymają Punktów.
 3. Możliwość wymiany Punktów na rabat zakupowy (dalej jako: „Rabat”) przysługuje każdemu Uczestnikowi po zaznaczeniu odpowiedniej zgody w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Uczestnicy podczas składania zamówienia mogą wymienić wszystkie swoje Punkty według zasady – 1 punkt generuje 1 (słownie: jeden) PLN Rabatu dla Uczestnika, z zastrzeżeniem ograniczenia opisanego w ust. 5 W tym celu Uczestnicy muszą zaznaczyć odpowiednią ikonę wyrażającą zgodę na wymianę posiadanych przez niego Punktów na Rabat.
 5. Uczestnikowi przysługuje maksymalny Rabat w wysokości do 15% wartości produktów znajdujących się w koszyku zakupowym.  
 6. Ponadto Organizator może przyznawać Uczestnikowi Punkty za podjęcie innych działań nagradzanych Punktami w ramach akcji promocyjnych, które będą ogłaszane przez Organizatora – na warunkach i w wysokości ogłaszanej przez Organizatora w ramach prowadzonych akcji (np. system poleceń).
 7. Z działania Rabatu wyłączone są produkty będące w ofercie Klubu Fitanu.
 8. Uczestnik może użyć Punktów przy jednoczesnym użyciu kodów rabatowych otrzymanych w ramach innych promocji/akcji.
 9. Wykorzystaniu podlegają tylko Punkty, które uzyskają status „aktywne”.
 10. Punkty uzyskują status „aktywne”:
  • w przypadku Punktów za zakupy towarów w Sklepie Internetowym – po upływie 31 dni od dnia złożenia zamówienia pod warunkiem, że Uczestnik nie dokonał zwrotu towaru (nie odstąpił od umowy sprzedaży), za którego zakup zostały przyznane Punkty;
  • w przypadku Punktów za inne działania - zgodnie z warunkami danej akcji promocyjnej.
 11. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić stan Punktów na swoim Koncie.
 12. Punkty mają ważność 12 miesięcy od dnia, w którym uzyskały status „aktywne”.
 13. Organizator może wskazać dłuższy termin ważności Punktów przyznawanych w ramach ogłaszanych przez siebie akcji promocyjnych.
 14. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na karty podarunkowe (vouchery) lub jakiekolwiek inne formy rekompensaty.
 15. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy.   
 16. Punkty zebrane przez Uczestnika nie mogą być przeniesione na innych Uczestników.
 17. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu towarów nabytych przy wykorzystaniu Punktów, jak również w przypadku uznania reklamacji - Organizator nie zwraca Punktów, które zostały wykorzystane podczas zakupów, ani jego równowartości w jakiejkolwiek formie. Uczestnik pozostaje uprawniony do otrzymania zwrotu wyłącznie faktycznie uiszczonej ceny.

7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego jest Organizator. Uczestnicy mogą nawiązać kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez Organizatora, za pośrednictwem nr tel.: (033) 82 81 771 lub poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Dane osobowe Uczestnika Programu Lojalnościowego będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Programu lojalnościowego w celu:
  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Uczestnikiem lub podjęcie działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W granicach wskazanych powyżej, Organizator może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Uczestnikowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Uczestnika – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Organizatora będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków wynikających z przystąpienia Uczestnika do Programu Lojalnościowego.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, a także doradcy lub audytorzy.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik może zrezygnować z Programu Lojalnościowego w każdym czasie. W celu rezygnacji z Programu Lojalnościowego należy po zalogowaniu się do Konta w menu wybrać tekst „Wypisz się” Rezygnacja z Programu Lojalnościowego oznacza automatyczną utratę Punktów oraz innych korzyści (praw), które otrzymał Uczestnik w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym.
 2. Otrzymane przez Uczestnika Punkty oraz inne korzyści w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na gotówkę ani na karty podarunkowe (vouchery) lub jakiekolwiek inne formy rekompensaty.
 3. Mając na uwadze, że Organizator nie będzie mógł przyznać Uczestnikowi uprawnień opisanych w  Regulaminie bez uprzednio wyrażonych zgód Uczestnika, o których mowa w §2, Organizator informuje, że cofnięcie przez Uczestnika co najmniej jednej zgody, będzie oznaczać równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie Lojalnościowym i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa w programie Lojalnościowym.
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Programie Lojalnościowym, w tym anulowania zebranych Punktów oraz innych korzyści (praw), które otrzymał Uczestnik w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym.
 5. Organizator może zablokować możliwość ponownego przystąpienia do Programu Lojalnościowego Uczestnikowi, który wcześniej został wykluczony z Programu Lojalnościowego zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora lub Programu Lojalnościowego. Zmianę regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z Programu Lojalnościowego w każdym czasie, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów.
 9. W przypadku niezadowolenia z działalności Programu Lojalnościowego, Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 10. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej https://fitanu.com/pl/regulamin-programu-lojalnosciowego-klub-fitanu-com