REGULAMIN KONKURSU

Konkurs z markami Hi-Tec x Radvik

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs z markami Hi-Tec x Radvik” (zwany dalej: ,,Konkursem’’).
 2. Organizatorem Konkursu jest Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684.
 3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym profilu marki Fitanu.com na platformie Instagram.
 4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://fitanu.com/pl/regulamin-konkurszmarkami, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2.
 5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu Instagram, która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona zgłoszenia konkursowego.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.04.2024 roku o godz. 10:00, a zakończy się w dniu 19.04.2024 roku o godz. 23:59:59.

3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe:
 2. w okresie trwania Konkursu należy opublikować wypowiedź pisemną na profilu Instagram należącym do Organizatora https://www.instagram.com/fitanu_com/w której Uczestnik odpowie na pytanie: „W góry z Hi-Tec czy na rower z Radvik? Jaką aktywność wybierasz chętniej na początek wiosny i dlaczego?’’ Wypowiedź Uczestnika powinna uwzględniać dobre obyczaje, o których mowa w 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe:
 4. a) nie może być edytowane ani zmieniane podczas trwania Konkursu;
 5. b) musi być sporządzone w języku polskim;
 6. c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści niezgodnych z prawem;
 7. d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora, lub oferowanych przez niego produktów;
 8. e) nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
 9. f) musi być zgodne z Regulaminem, przepisami prawa, regulaminem Instagram.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że przesłane Zadanie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

 1. Poprzez publikację wypowiedzi (Zadania Konkursowego) dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu, stając się jego Uczestnikiem.
 2. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Jedna osoba może dokonać jednego zgłoszenia do Konkursu.
 4. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia oraz wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody Uczestnika który m.in. naruszy pkt 2 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz Uczestnika, który:
 5. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama,
 6. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich albo konta/profilu fikcyjnego,
 7. narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
 8. udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przed lub po okresie trwania Konkursu.
 9. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi na pytanie konkursowe (Zadań Konkursowych) Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą, tj. najwcześniej opublikowaną przez tego Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 10. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego odpowiedź na Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem dotyczącym Konkursu na platformie Instagram.

 

4. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. 10 x VOUCHER o wartości 250,00 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych sieci Martes Sport, w okresie do 31.07.2024 r. na zakupy dowolnych towarów oznaczonych markami Martes, Martes Essentials, Fitanu, Hi-Tec, Elbrus, Coolslide, Bejo, IQ Cross The Line, IQ  Quality Intelligence, Magnum, Iguana, Aquawave, Radvik, Huari. 
 2. Po jednej Nagrodzie otrzymają Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z postanowieniami 5 Regulaminu.
 3. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę.
 4. W przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody, przystępując do Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku przez Organizatora, a odmowa podania ww. danych skutkować będzie pozbawieniem Laureata prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody będzie mógł zostać poproszony o podpisanie pisemnego oświadczenia bądź umowy stanowiącej o odbiorze Nagrody i przekazaniu danych niezbędnych do uiszczenia podatku.

5. WYBÓR LAUREATÓW

 1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z dwóch (2) osób.
 2. Kryteriami oceny Zadań Konkursowych zamieszczonych na profilu Organizatora prowadzonym na portalu społecznościowym Instagram będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią Regulaminu, pomysłowości, kompozycji, estetyki, poprawności językowej i dobrych obyczajów.
 3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 26.04.2024 r.:
 4. Komisja Konkursowa wybierze dziesięciu (10) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę (zwanych dalej Laureatami);
 5. Organizator opublikuje na portalu Instagram pod postem konkursowym, za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, komentarz informujący o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą  o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram w celu przekazania Nagrody.
 6. Poprzez dobre obyczaje Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz okazywanie szacunku do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 8. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie

 

6. PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 lit. b), każdy Laureat będzie zobligowany przesłać Organizatorowi w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram dane do wysyłki nagrody oraz zapłaty podatku, o którym stanowi § 4 ust. 4 Regulaminu. W przypadku zaistnienia konieczności niestandardowego sposobu rozliczenia Laureat konkursu może zostać poproszony o prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), adres zamieszkania oraz nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego. Przesłanie przez Laureata wymienionych danych osobowych i oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody.
 2. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem. Wysyłka nagrody nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania od Laureata danych zgodnie z niniejszym paragrafem Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez Laureata danych do wysyłki Nagrody, odmowę odbioru Nagrody, brak możliwości jej doręczenia ze względu na nieobecność adresata pod wskazanym przez niego adresem i ze względu na to Organizator zastrzega, że nie jest zobowiązany do powtórnej wysyłki nagrody Laureatowi.
 3. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora. W takiej sytuacji od decyzji Organizatora zależy czy wyłoni kolejnego Laureata na zasadach z niniejszego Regulaminu.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs z markami Hi-Tec x Radvik” w terminie do 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
 4. Reklamacje wniesione drogą ustną, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, itp. nie będą rozpatrywane.

 

8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.
 2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: [email protected].
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród oraz zapłaty podatku dochodowego.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

9. LICENCJA DO WYPOWIEDZI  LAUREATA

 1. Uczestnik oświadcza, że dokonując Zgłoszenia do Konkursu przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: ,,Utwór’’) oraz, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik oświadcza także, że dysponuje zgodą na utrwalenie, rozpowszechnienie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie do celów marketingowych wizerunku osób przedstawionych w Zgłoszeniu Konkursowym. Na życzenie Organizatora Uczestnik niezwłocznie przedstawi pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby utrwalonej w Zgłoszeniu Konkursowym. Nieprzedstawienie ww. dokumentu stanowi podstawę dla wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody.
 2. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Utworem - Zadaniem Konkursowym, w tym w związku z naruszeniem dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.
 3. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, cyfrową, kserograficzną;
  2. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet, również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości egzemplarzy,
  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a). powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 4. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 6. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.
 7. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
 8. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego na Stronie https://www.instagram.com/fitanu_com/bez dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora używanego przez siebie na Profilu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem/ Nickiem wykorzystywanym na stronie Instagram w formie postu w celu ogłoszenia Laureatów. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Instagram, miejscowości zamieszkania. Publikując Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia profilowego oraz Zadania Konkursowego został opublikowany i wykorzystany przez Organizatora w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do jego opublikowania na Profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram i innych mediach społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych materiałach promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności Organizatora (np. prezentacje). Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz została udzielona dobrowolnie i nieodpłatnie. Wyrażenie niniejszej zgody nie powoduje nabycia przez Laureata roszczenia o żądanie opublikowania jego wizerunku dla potrzeb organizacji Konkursu bądź ogłoszenia wyników.
 9. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie zgodnie z niniejszym Regulaminem, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji nadesłanego Zadania Konkursowego, niezbędnych do rozpowszechniania wizerunku, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Uczestnika Wizerunku, Organizator może w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
 10. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania ani wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu lub podane dane są niepełne i nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności Uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram;
 6. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
 7. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile na Instagram
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram czy poczty e-mail.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (w szczególności np. kurierów, poczty, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania sprzętu elektronicznego Organizatora bądź Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Instagram.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888)
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 4. Portal Instagram nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 8. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem https://fitanu.com/pl/regulamin-konkurszmarkami Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, szczególnie jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju.
 9. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagrody nie zostaną przyznane lub zostaną przyznane w mniejszej ilości.