Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.08.2019

I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym w wysokości 33.500 000 zł, zwana dalej: „Martes Sport Sp. z o.o.”, "www.fitanu.com" lub "Sklepem Internetowym".

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.fitanu.com jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".

 • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

 • Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

 • Zamówienia poprzez stronę internetową www.fitanu.com można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Sklepu Internetowego.

 • Otrzymywanie przez Kupującego od Sklepu Internetowego innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.fitanu.com. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.

 • Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.

 • W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez „Dostępność ograniczoną” rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru w określonym rozmiarze lub kolorze.

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 • Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

 • Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

III. Formy płatności

 • Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności, o których mowa na stronie: https://fitanu.com/pl/metody-platnosci.
 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

IV. Dostawa towaru

 • Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.

 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie https://fitanu.com/pl/dostawa-i-platnosci. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.

 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.

 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie https://fitanu.com/pl/dostawa-i-platnosci. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.

 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

VI. Gwarancja

 • 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.

 • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.

 • Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

VII. Rękojmia

 • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w paragrafie 6 powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru. 2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi (https://fitanu.com/pl/reklamacje), jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://fitanu.com/pl/kontakt

 • W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

  • Odesłać lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (Martes Sport Sp z o.o., Sklep Internetowy Fitanu, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała), przy czym koszty odesłania towaru ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone, lub

  • Skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

  • W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”.

VIII. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest MARTES SPORT sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Malowany Dworek 115, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000077249, NIP: 5471791682, Regon: 070904684, wysokość kapitału zakładowego: 33.500.000 zł. Klienci mogą nawiązać kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez MARTES SPORT sp. z o.o., za pośrednictwem nr tel.: (033) 828 17 69 lub poczty elektronicznej: [email protected].

 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez MARTES SPORT sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.

 • MARTES SPORT sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  • a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).,

  • b) wykonania ciążących na MARTES SPORT sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  • c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Martes Sport sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W granicach wskazanych powyżej - MARTES SPORT sp. z o.o. może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, MARTES SPORT sp. z o.o. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne MARTES SPORT sp. z o.o. do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy MARTES SPORT sp. z o.o. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

 • Martes Sport Sp. z o.o. udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):

 • udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego, b) zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

 • celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej,

 • Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści,

 • Kupujący zobowiązuje się do:

  • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Martes Sport Sp. z o.o.

 • W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

X. Postanowienia końcowe

 • Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  • Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie

  • Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

 • Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w paragrafie 9 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 22.08.2019 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 22.08.2019 r.