Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2022 do 27.05.2022

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, o numerze BDO: 000033923, o kapitale zakładowym w wysokości 33 500 000 zł, adresem poczty elektronicznej: [email protected], zwana dalej: „Martes Sport Sp. z o.o.”, "www.fitanu.com" lub "Sklepem Internetowym".
 2. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.fitanu.com służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych, nowych artykułów sportowych (w szczególności odzież sportowa, obuwie sportowe, sprzęt sportowy oraz akcesoria sportowe i turystyczne), za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.fitanu.com jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną1, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".
 4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta wsklepie www.fitanu.com lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
 6. Zamówienia poprzez stronę internetową www.fitanu.com można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Sklepu Internetowego.
 9. Otrzymywanie przez Kupującego odSklepu Internetowego innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.fitanu.com. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

§ 2 Potwierdzenie zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Wprzypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego napodstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się zkoniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, atakże gdy wysłanie towaru wproponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w dostępności ograniczonej, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez dostępność ograniczoną rozumie się możliwość wystąpienia braku nastanie sklepu towaru w określonym rozmiarze lub kolorze.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia.
 7. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 3 Formy płatności

 1. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności, o których mowa na stronie: https://fitanu.com/pl/dostawa-i-platnosci.
 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty (3 dni dla zamówień z płatnością z góry, 3 dni dla płatności odroczonych i 7 dni dla płatności w systemie ratalnym) od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 4 Dostawa towaru

 1. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.
 2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: https://fitanu.com/pl/dostawa-i-platnosci. W chwili odbioru towaru prosimy osprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane zposiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności zprzedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
 2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny:
  2.1. w terminie 14 dni,
  2.2. w terminie między 15, a 30 dniem, tylko wtedy, jeżeli rzecz zwracana przez Kupującego nie nosi śladów użytkowania, jest nieuszkodzona, nienaruszona, kompletna oraz wcześniej nie pozostawała przedmiotem reklamacji.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, a w przypadku wskazanym w § 5 pkt 2.2. po upływie 30 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy doprzeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub wczęściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, a w przypadku wskazanym w § 5 pkt 2.2. po upływie 30 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo złożone w sklepie stacjonarnym Fitanu.com czy wysłane pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego, odpowiednio na adres: Martes Sport Sp. z o.o. Sklep Internetowy Fitanu.com, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała / formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://fitanu.com/pl/kontakt). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego, potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
 5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).
 7. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Martes Sport Sp. z o.o. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Martes Sport Sp. z o.o. została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
 8. Martes Sport Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, prosimy odesłać na własny koszt na adres podany na stronie: https://fitanu.com/pl/zwroty w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Martes Sport Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 10. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy. Jeżeli prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy zostanie nieuznane na podstawie §5 pkt 2.2., to Kupujący ponosi koszty odesłania Mu rzeczy.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta (lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, żenie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) od umowy w terminach określonych w pkt 2 w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wstawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z ze zm.).
 13. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 14. Niezależnie od treści § 5 pkt 2 Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
 2. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

§ 7 Rękojmia

 1. Sklep Internetowy zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
 2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w paragrafie 6 powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
 3. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia reklamacyjne Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://fitanu.com/pl/kontakt.
 5. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien odesłać wadliwy towar listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres Sklepu Internetowego lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (Martes Sport Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Malowany Dworek 119, 43-300 Bielsko-Biała), przy czym koszty odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone.
 6. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest MARTES SPORT sp. zo.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Malowany Dworek 115, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000077249, NIP: 5471791682, Regon: 070904684, wysokość kapitału zakładowego: 33.500.000 zł. Klienci mogą nawiązać kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez MARTES SPORT sp. z o.o., za pośrednictwem nr tel.: (033) 828 17 69 lub poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez MARTES SPORT sp. zo.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 3. MARTES SPORT sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) wykonania ciążących na MARTES SPORT sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Martes Sport sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W granicach wskazanych powyżej - MARTES SPORT sp. z o.o. może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, MARTES SPORT sp. z o.o. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne MARTES SPORT sp. z o.o. do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy MARTES SPORT sp. z o.o. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 7. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

 1. Martes Sport Sp. z o.o. udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania znastępujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):
  a) udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,
  b) zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  c) celem skorzystania zpowyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej,
  d) Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści,
  e) Kupujący zobowiązuje się do:
  ▪ niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  ▪ niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  ▪ korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Martes Sport Sp. z o.o.
 2. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

§ 10 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 1. Poprzez sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z art. 4 pkt 13) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które jest zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych może oddać zużyty sprzęt:
  3.1. nieodpłatnie, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w każdym sklepie o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2 , pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów przedmiotu nie przekracza 25 cm,
  3.2. nieodpłatnie, dystrybutorowi dostarczającemu nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
  3.3. nieodpłatnie, dystrybutorowi w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 4. Dystrybutor:
  4.1 jest uprawniony do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
  4.2 dystrybutor o którym stanowi pkt 3.1. niniejszego paragrafu, odmawia przyjęcia niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z zużytego sprzętu.
 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Bielsku-Białej można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się przy:
  5.1. ul. Straconki 1, (Bielsko-Biała 43-300),
  5.2. ul. Krakowska 315D, (Bielsko-Biała 43-300).

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
  a) Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie,
  b) Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 2. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w paragrafie 9 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 20.01.2022 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 20.01.2022 r.