ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ W SIECI MARTES SPORT „ODBIERZ WYBRANEGO MISIA ZA 1 GROSZ”

  1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
  2. W ramach sprzedaży premiowej w sklepach stacjonarnych Martes Sport zlokalizowanych w Polsce oraz w sieci sklepów stacjonarnych FITANU.COM. Organizator umożliwi Klientom, zakup na promocyjnych zasadach opisanych poniżej maskotkę Coca-Cola.
  3. Sprzedaż premiowa organizowana jest od 1.12.2023 r. do wyczerpania zapasów promocyjnych maskotek, ale nie dłużej niż do 31.12.2023 roku (w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza) w sklepach stacjonarnych Martes Sport i FITANU.COM w Polsce.
  4. Warunkiem skorzystania ze sprzedaży premiowej jest zakup dowolnych produktów w sklepie stacjonarnym sieci Martes Sport lub FITANU.COM za minimalną kwotę 100,00 zł (sto złotych 00/100) oraz dwóch butelek napoju Coca-Cola (w tym Coca-Cola Zero, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, Kropla Beskidu, Cappy, Monster) o dowolnej pojemności w czasie trwania promocji, w ramach jednego paragonu.
  5. Nabywcy, którzy spełnią warunki wskazane w pkt 4 powyżej, będą uprawnieni do nabycia podczas transakcji (paragon lub faktura), jednej z dwóch maskotek wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, w cenie 0,01 zł.
  6. Dokonanie kilku transakcji spełniających warunki wskazane w pkt 4 powyżej uprawnia do nabycia w promocyjnej cenie maskotek w ilości odpowiadającej ilości dokumentów transakcyjnych. Wielokrotność minimalnej wartości zakupów w ramach jednej transakcji (jednego paragonu, faktury) nie upoważnia Uczestnika do nabycia kolejnych maskotek.
  7. Warunku wymienionego w pkt 4 Regulaminu nie spełnia nabycie produktów z wykorzystaniem indywidualnie przyznanej zniżki pracowniczej na zakupy.
  8. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej sprzedaży premiowej znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na bon zakupionych w sklepach Martes Sport i FITANU.COM.
  9. W przypadku spełnienia warunków promocji, Klient nie jest uprawniony do domagania się ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego zamiast maskotki.
  10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią.