WARUNKI PROMOCJI

"Kody Rabatowe od Influencerów"

obowiązującej w sklepach internetowych Martes Sport

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze warunki, określają zasady uczestnictwa oraz zakres promocji, procedury reklamacyjne, zasady korzystania z promocji oraz uprawnienia uczestników, a także obowiązki organizatora (zwane dalej „Warunkami Promocji”).
 2. Organizatorem promocji "Kody Rabatowe od Influencerów" (zwanej dalej „Promocją”) jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, BDO: 000033923, o kapitale zakładowym w wysokości 33 500 000,00 zł (zwana dalej "Martes Sport").
 3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Sklep internetowy Martes Sport, dostępny pod adresem: https://fitanu.com/pl/ (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).
 4. Uczestnikami promocji mogą być klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe warunki promocji (zwani dalej „Uczestnikami Promocji”).

§2

Przedmiot promocji i warunki korzystania z promocji

 1. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji z kodu rabatowego udostępnionego przez Influencera współpracującego z Martes Sport na jego profilu w mediach społecznościowych w okresie trwania Promocji. Kod rabatowy umożliwia otrzymanie rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym na warunkach opisanych w materiale opublikowanym przez Influencera.
 2. Lista Influencerów uprawnionych do publikacji kodów rabatowych objętych Promocją, warunki rabatu dla poszczególnych kodów rabatowych oraz termin ich obowiązywania jest dostępny w Załączniku do niniejszego regulaminu. Załącznik ten może ulegać zmianie, a każda zmiana zostanie ogłoszona w Sklepie Internetowym na co najmniej 1 dzień przed terminem jej wprowadzenia.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  1. polubić materiał na profilu w mediach społecznościowych Influencera, w którym zostanie udostępniony kod rabatowy;
  2. przed zawarciem umowy sprzedaży, wpisać kod rabatowy w wyznaczonym polu w widoku koszyka podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 1. W ramach Promocji cena produktów zakupionych przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie obniżona o wysokość rabatu wynikającego z kodu rabatowego.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami ani innymi ofertami specjalnymi obowiązującymi i nie obejmuje produktów już przecenionych
 3. Promocja nie obejmuje następujących produktów dostępnych w Sklepie Internetowym: …, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
 4. Uczestnik może wielokrotnie korzystać z Promocji w okresie jej obowiązywania.
 5. Przyznany przez Organizatora rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu ani wymianie na inne środki płatnicze i jest nieprzenoszalny.
 6. Udział w Promocji oznacza akceptację Warunków Promocji.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem … r.

§3

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji drogą elektroniczną na adres: … lub listownie do siedziby Martes Sport.
 2. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Martes Sport zgodnie z Warunkami Promocji.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Warunki Promocji są dostępne pod adresem: https://fitanu.com/pl/kody-rabatowe-od-influencerow
 2. W zakresie nieuregulowanym w Warunkach Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Martes Sport. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.
 4. Martes Sport zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku istnienia ważnej przyczyny, takiej jak zmiana przepisów prawa lub zmiana sposobu przeprowadzania Promocji z przyczyn technicznych.
 5. W przypadku wprowadzenia zmian w Warunkach Promocji, Martes Sport udostępni zaktualizowany tekst Warunków Promocji poprzez publikację w Sklepie Internetowym i wejdzie w życie w terminie 7 dni od publikacji.