Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ RZECZ MARKI REEBOK”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą rzecz marki REEBOK” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym fitanu.com („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł.
 3. Promocja obowiązuje od 05 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki REEBOK / REEBOK CLASSIC w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „REEBOK50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).
 5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „ZASTOSUJ KOD RABATOWY” . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „ZASTOSUJ ZNIŻKĘ”, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie dwóch produktów marki REEBOK / REEBOK CLASSIC na drugi tańszy produkt. Przy czym, rabat nie jest udzielany przy zakupie więcej niż dwóch produktów marki REEBOK / REEBOK CLASSIC.  
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

 

-----

REGULAMIN PROMOCJI

„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ RZECZ MARKI IGUANA”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą rzecz marki IGUANA” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym fitanu.com („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł.
 3. Promocja obowiązuje od 05 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki IGUANA w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „IGUANA50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).
 5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „ZASTOSUJ KOD RABATOWY” . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „ZASTOSUJ ZNIŻKĘ”, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie dwóch produktów marki IGUANA na drugi tańszy produkt. Przy czym, rabat nie jest udzielany przy zakupie więcej niż dwóch produktów marki IGUANA.  
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.