Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU “Trenuj z marką Asics”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Trenuj z marką Asics”.
 2. Organizatorem konkursu jest e-words Marcin Mieszczak & Szymon Kuś spółka cywilna ul. 3 Maja 25, 43-300 Bielsko-Biała (zwany dalej Organizatorem).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała (zwany dalej Fundatorem).
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: www.facebook.com/fitanucom (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com. ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.


§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

 

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie mogą również brać udział osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, które uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna zarówno na uczestnictwo w Konkursie, jak i na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 4. Konkurs trwa od 08.05.2019 do 12.05.2019, do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do 48 godzin od zakończenia konkursu.

§ 3 Zasady Konkursu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie zdjęcia pod postem konkursowym na Stronie, które ma być odpowiedzią na zadanie konkursowe.
 2. Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność prac konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dane zdjęcie nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.
 3. Po zakończeniu Konkursu, spośród prac konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze 9 zwycięskich komentarzy.
 4. Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury jest kreatywność zdjęcia zgłoszonego w przez Uczestnika konkursu oraz jego adekwatność do postawionego zadania.
 5. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać dowolną liczbę zdjęć, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. Osoba nagrodzona w konkursie otrzyma: głośnik Bluetooth o wartości 99 zł wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 10,89 zł brutto przeznaczoną na zapłatę podatku od wygranej zgodnie z zakresem obowiązującego prawa.
 7. Nagrody gotówkowe będące częścią nagród w konkursie zostaną pobrane przez Organizatora Konkursu i przeznaczone na zapłatę stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

 1. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Strony oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).

10. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy na terenie Polski,  na koszt Fundatora, w wybrany przez niego sposób.

11. Fundator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Zwycięzców są Organizator i Fundator. Dane te wykorzystywane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści jego pracy.
 4. W przypadku zostania Zwycięzcą Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w poście z wynikami Konkursu.
 5. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected].

§ 5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).
 3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia zdjęciem konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek zamieszczonego komentarza.

 

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs “Trenuję z marką Asics”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.

3. Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).