Regulamin Do 21.08.2019

Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 21.08.2019

I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym w wysokości 33.500 000 zł, zwana dalej: „Martes Sport Sp. z o.o.”, „www.fitanu.com” lub "Sklepem Internetowym".

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.fitanu.com jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".

 • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Martes Sport Sp. z o.o. lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia. 

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

 • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru.

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane. 

 • Zamówienia poprzez stronę internetową www.fitanu.com można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Martes Sport Sp. z o.o.

 • Otrzymywanie przez Kupującego od Martes Sport Sp. z o.o. innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.fitanu.com . Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili, zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.

 • Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania poprzez wysłanie potwierdzenia na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 • Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy potwierdzenia zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.”

 • Do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia towaru przez Sklep Internetowy. Złożone zamówienie Sklep Internetowy potwierdza bez zbędnej zwłoki.

 • Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia towaru w sklepie www.fitanu.com.

 • W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 • Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru, najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

 • Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

III. Formy płatności

 • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

  • PayU.pl (PŁATNOŚCI.PL) – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/.

  • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) – Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. 

  • KARTĄ KREDYTOWĄ – poprzez serwis  http://www.payu.pl/ (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów).

  • Sklep Internetowy może dopuścić również płatność przy wykorzystaniu BONÓW TOWAROWYCH oraz KART UPOMINKOWYCH. Szczegółowe zasady dokonywania płatności za pomocą BONÓW TOWAROWYCH oraz KART UPOMINKOWYCH określają odrębne postanowienia.

W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

IV. Dostawa towaru

 • Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.

 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Dostawa i płatności.

 • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.

 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: [email protected] Martes Sport Sp. z o.o. Sklep Internetowy Fitanu, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).

 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).

 • W przypadku odstąpienia od umowy Martes Sport Sp. z o.o. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Martes Sport Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Martes Sport Sp. z o.o. została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.

 • Martes Sport Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Martes Sport Sp. z o.o., Sklep Internetowy Fitanu, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Martes Sport Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.

 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

 • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wstawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z ze zm.).

VI. Gwarancja

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.

 • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.

 • Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

VII. Rękojmia

 • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w punkcie VI powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

 • Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2017r., pozycja 459 z późniejszymi zmianami).

 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub na adres e-mail: [email protected]

 • W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

  • Odesłać lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (Martes Sport Sp z o.o., Sklep Internetowy Fitanu, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała), przy czym koszty odesłania towaru ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone, lub

  • Skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

  • W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”.

VIII. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest MARTES SPORT sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Malowany Dworek 115, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000077249, NIP: 5471791682, Regon: 070904684, wysokość kapitału zakładowego: 33.500.000 zł. Klienci mogą nawiązać kontakt Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez MARTES SPORT sp. z o.o.,  za pośrednictwem nr tel.: (033) 828 17 69 lub poczty elektronicznej: [email protected]

 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez MARTES SPORT sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

  MARTES SPORT sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  • a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).,

  • b) wykonania ciążących na MARTES SPORT sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  • c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Martes Sport sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W granicach wskazanych powyżej - MARTES SPORT sp. z o.o. może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, MARTES SPORT sp. z o.o. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne MARTES SPORT sp. z o.o. do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 • Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy MARTES SPORT sp. z o.o. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

 • Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

 • Martes Sport Sp. z o.o. udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):

 • udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,

 • zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

 • Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści. 

 • Kupujący zobowiązuje się do:

  • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Martes Sport Sp. z o.o.

 • W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: [email protected]. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

X. Postanowienia końcowe

 • Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  • Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie

  • Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

 • Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w punkcie IX niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.


  Treść nowego reglaminu znajdziesz TUTAJ.