Kupuj Bez Ryzyka

 1. Organizatorem promocji jest MARTES SPORT SP. Z O.O., (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682, zwana dalej „organizatorem”.
 2. Partnerem sprzedaży premiowanej jest Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323, przy ulicy Opolskiej 110, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, pod nr KRS 0000233011, posługująca się numerem NIP: 526-285-53-43,
 3. W ramach sprzedaży premiowej w sklepie internetowym  organizatora zostanie umożliwione nabywcom sprzętu sportowego (nart, butów narciarskich,) marki SALOMON i ATOMIC dokonanie zwrotu nieużywanego sprzętu na warunkach określonych poniżej (dalej „Promocja”).

 

2. OGÓLNE ZASADY

 1. Promocja obowiązuje od dnia 09 listopada 2020 roku do dnia 28 lutego 2021.
 2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Organizatora.
 3. Pełnoletnie osoby będące konsumentami (Klienci), które w okresie wskazanym powyżej dokonają u organizatora zakupu sprzętu narciarskiego tj. nart lub butów, marki SALOMON lub ATOMIC, będą mogli do 28 lutego 2021 roku dokonać ich zwrotu pod warunkiem, że sprzęt narciarski  nie będzie używany i nie będą nosiły żadnych śladów użytkowania.
 4. Sprzęt narciarski musi być w oryginalnym opakowaniu i musi  posiadać wszelkie fabryczne  oznaczenia, załączenia i  metki.
 5. Zwrotu można dokonać do końca lutego 2021 roku, z tym jednak zastrzeżeniem, że ze względu na to, iż 28 lutego 2021 roku wypada w niedzielę, termin dokonania zwrotu będzie możliwy również 1 marca 2021 roku.
 6. W przypadku skorzystania z uprawnienia do zwrotu sprzętu narciarskiego umowę sprzedaży w zakresie zwracanego sprzętu uważa się za niezawartą.
 7. Zwrotowi nie podlega sprzęt narciarski zakupiony za pomocą bonów SODEXO oraz bonów lub innych dokumentów o podobnym charakterze nie wydawanych przez organizatora lub partnera.
 8. Jeżeli zwrócony sprzęt narciarski był objęty jakimkolwiek rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla ewentualnej nowej sprzedaży ani nie podlega (rabat) wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 9. Pracownicy sklepu są uprawnieni do weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej organizatora i partnera.
 2. Biorąc udział w promocji Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
 4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Zapytania związane z wyjaśnieniem zasad sprzedaży mogą być kierowane również  na adres organizatora na adres mailowy: [email protected]